Jilbab Online« | »

Ma’had Syaikh Jamilurrahman As-Salafy, Jogja

Ma’had Syaikh Jamilurrahman As-Salafy

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta.

Lokasi: Sawo, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY.

Kontak: 082 274 8210


Materi Pelajaran:

Aqidah Uluhiyah Ushul ats-Tsalatsa, Kitab at-Tauhid, Kasyfu asy-Syubhat, Fath al-Majid, Ma’arij al-Qalbu, dll.
Fiqh Al Wajiz, Darar al-Mudhiyah, Raudhah an-Nadhiyah, Al ‘Uddah, dll
Ushul Hadits Baiquniyyah, Nuhbah al-Fikar, Ba’its al-Hatsits, Tadrib ar-Rawi, dll
Hadits Umdah al-Ahkam, Bulughul Maram, Ummahatus sittah, dll
Aqidah Asma’ wa Shiffat Lum’ah al-I’tiqad, Aqidah Wasithiyyah, Qawa’id al-Mutsla, Tadmuriyyah, Aqidah Thahawiyah, dll
Lughah Tuhfah as-Saniyyah, Kawakib Duriyyah, Qatrun nada’, ‘Alfiyyah, dll
Ushul Fiqh Ushul min ‘Ilmi Ushul, Waroqat, Taisir Ushul, Mudzakirah, dll
Pilihan Mawarits, Muhaddatsah, Tafsir, Ushul Tafsir, Tajwid, dll

Pengajar

  1. Ustadz Abu Mush’ab

  2. Ustadz Abu Sa’ad
  3. Ustadz Abu Isa
  4. Ustadz Abu Saffanah
  5. Ustadz Abu Abdirrahman
  6. Ustadz Abu Abdirrahim
  7. Ustadz Abu Zainab
  8. Ustadz Said
  9. dll

Biaya Pendidikan

Uang Makan & SPP: Rp 80.000 per bulan

Waktu Pendaftaran

Sewaktu-waktu

Informasi diambil dari: majalah Fatawa vol 4/I/Dzulhijjah 1423 H

Categories: Uncategorized

« | »

About Jilbab Online

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakaatuh, Jilbab Online adalah situs yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi penyebaran ilmu Dienul Islam yang haq, antara yang sudah tahu dan yang belum tahu. Terdapat berbagai persoalan yang dicakup, meliputi aqidah, akhlaq, fiqih muslimah, keluarga, dan lain sebagainya, terutama hal-hal yang menyangkut wanita (akhwat). Situs ini dihadirkan dalam bentuk blog agar […]more →